පහේ තක්සලාව

සමීර ද සිල්වා

Join Meeting
-->

පහේ තක්සලාව

සමීර ද සිල්වා

Join Meeting

Trusted by

00

We provide the best security layer for Zoom

Secure Zoom
meetings

Manage Zoom
with Whatsapp

Setup your Online Education Platform with Whatzoo Today!

WhatZoo

 • 00

  Island First

 • 00

  Top 10% Students

 • 00

  Top 20% Students

 • 00

  Students

පහේ තක්සලාව

අත් අකුරේ සිට උසස් ප්‍රතිඵලයක් කරා.

විසි වසරක ළපුරුද්ද


Classes

 • All Classes
 • 2021
 • 2022

Grade 4

Grade 4

Student Feedback

පහේ තක්සලා

අපේ වැඩ පිළිවෙල

 • ්‍රශ්න පත්ර සාකච්ඡාව

 • ගණිත ගැටලු කෙරෙහි විශේෂ අවධානය

උසස් ප්‍රතිඵලය් කරා දරුවා මෙහෙයවීම.

Discover more

Workshops

Get in touch with
Sameera De Silva

Wishwin Education Institute
අත් අකුේ සිට උසස් ප‍රතිඵලයක් රා.